وب سایت رسمی دکترمرتضی جوادی

جراحی های گوش(عفونت گوش، ترمیم شنوایی، تومورها و .....)

عمل جراحی گوش شامل عملهایی که جهت رفع عفونت مزمن و ترمیم شنوائی انجام می شود(از جمله ترمیم سوراخ پرده گوش و ....)

عملهایی که فقط برای بهبود شنوائی انجام می گردد اعم از کودکان و بزرگسالان (مانندعمل ترمیم چسبندگی استخوانها ،گذاشتن گرومت -VT- و.....)