وب سایت رسمی دکترمرتضی جوادی

مقالات


استزیو نورو بلاستوما 3مورد
کلستاتوما شنونده گوش
کندروسارکوم بینی و سینوس . گزارش 1مورد

موکورمایکوزیز رینوسربرال. گزارش 3 مورد
موکورمایکوزیز رینوسربرال. گزارش 9 مورد
ادنو سیستیک کارسینومای حنجره در پسر 12 ساله (امریکا)
تراکئوستومی و عوارض آن
فستیول وکیست تراکو یرونشیال
کندروسارکوم بینی وسینوس. گزارش 2 مورد

استفاده از انتی بوتیک ها در گوش و حلق و بینی
توده های پارافارنژیال و اینفرا تمپورال
تشخیص و درمان سینوزیتهای مزمن
کیست تیروگلوسال
کیست آنوریسمال استخوان
سیالولیپوما غده پاروئید( امریکا)
بررسی هسیتولوژیک عملهای جراحی لوزه و مخارج انها (تحقیقاتی)
برسی عمل لوزه سوم روی فشارگوش میانی
درمان سینوزیت های قارچی
عفونت مزمن گوش
عفونت قارچی بینی و سینوس و قائده جمجمه
درمان عفونت قارچی سینوسها (هند)
درمان سوراخ سپتوم بینی با تیتانیوم (امریکا)

توده های گردن

 

سخنرانیها:


موکورمایکوزیز رینوسربرال
توده های گردن
اندوسکویی بینی و سیوسها
توده های بینی و سینوسها
سمپوزیوم توده های گردن
توده های رینوسربرال
جراحی تیروئید
جراحی اندوسکوپیک تومورهای هیپوفیز و قائده جمجمه
ایمپلنت VT در کودکان 1381

اندوسکوپی بینی و سینوسها 1381
پروتوکل درمانی موکورمایکوزیز 1382
تمپانواسکلروزیز 1385
آنتی بیوتیک ها در گوش و حلق و بینی 1385
ترومای سر و گردن 1386
سینوزیت 1388