وب سایت رسمی دکترمرتضی جوادی

فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی

پایان نامه ها :

مننژیت گوش 1369
انکیلوز مفصل TMG 
توده های حنجره 1374
تونسیلیت 1374
درمان عفونت حادو مزمن گوش 1374
عفونت مزمن گوش 1385
تاثیر صدا بر افت شنوائی 1375
پاتولوژی عفونت مزمن گوشها 1375
عفونت حاد و مزمن سینوسها 1381
تومور سینوسهای پارانازال 1382
تومور سرو گردن 1382
تراکئوستومی 1382
توده های فضای پارافارنکس و اینفراتمپرال 1382
توده های حنجره 1382
هیستو پاتولوژی لوزه 1382

 

 

فعالیتها :

عضوه کمیته اجرائی و عملی سمینارها :
اندوسکوپی بینی و سینوسها 1386_1386
سمسیوزسوم لیزر 1378 
سمیوزیوم سمعک 1380
کنگره گوش و حلق و بینی و سرو گردن 1388
آناتومی استخوان تمپورال 1388
مسئول برنامه ریزی دوره های فوق تخصصی
مسئول کلینیک و اوزژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
عضو نیمه وقت مرکزتحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مسئول آموزش دانشجویان و رزیدنت ها
معاون بخش گوش و حلق و بینی بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
عضو کمیته برنامه ریزی دانشکده پزشکی دانشگاه ایران